kisteherautó bérlés

20/466-1088

 

GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

 

cégnév: OQAP Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 7400 Kaposvár Toponári út 2.

cégjegyzékszám: Cg.: 07 09 027565

adószám: 25837784-2-14

képviseli: Oszoli Imre ügyvezető

a továbbiakban mint Bérbeadó,

másrészről

                                                                                                                            

név: ……………………………………………

születési hely, idő: ………………………………

anyja neve: …………………………………….

sz. ig. sz.: ………………………………………

cím: …………………………………………...

 

cégnév: …………………………………………

székhely: ……………………………………….

cégjegyzékszám: ………………………………..

adószám:………………………………………..          

képviseli: ………………………………………

 

a továbbiakban mint Bérlő

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel.                 

 

 1. A Bérbeadó bérbe adja a tulajdonát képező …………. forgalmi rendszámú, …………….. típusú gépjárművet, melynek motorszáma: …………………., alvázszáma: …………………………

 

 1. A Bérlő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az 1. pontban részletesen körülírt gépjárművet – megtekintett, kipróbált és ismert műszaki, üzemanyaggal teljesen feltöltött állapotában - ……………. napra bérbe veszi.
 2. A felek megállapodása szerint a jelen szerződés megkötése napján lép hatályba.
 3. A felek által megállapodott bérleti díj összegét felek bruttó  ………………. összegben határozzák meg, melyet Bérlő köteles Bérbeadó részére a szerződés aláírásakor teljesíteni.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bruttó ……….. Ft összeget óvadék jogcímén helyez el Bérbeadónál.

 

 1. Bérlő az óvadékkal felel a gépjárműben bekövetkezett és más által nem térített károkért. Az óvadék Bérlő önhibájából bekövetkezett kár esetén a biztosító által nem fedezett, Bérbeadónak okozott teljes kár (ittas vezetés, nem rendeltetésszerű használat, szándékos károkozás stb.) fedezésére való elszámolás alapjául szolgál. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult kárai teljes rendezéséig az óvadékot visszatartani, illetve abból kárigényét kielégíteni. Ha Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak jelen szerződésben előírt módon visszaszolgáltatja és a kiadott számlán szereplő végösszeget maradéktalanul megfizeti, a bérlet lejártakor Bérbeadó az óvadékot Bérlőnek visszafizeti.

 

 

 1. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a rendeltetésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek a bérlet tárgyára, nincs olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozná vagy akadályozná.
 2. A Bérlő köteles a bérlet tárgyát rendeltetésszerűen használni, azt a bérlet fennállta alatt karbantartani, a szükséges és a rendeltetésszerű használattal felmerülő javításokat saját költségére elvégezni.

 

 1. A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye.

 

 1. A Bérlő a bérlet tárgyát albérletbe nem adhatja.

 

 1. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

 

 

 1. A bérlet fennállása alatt a gépjárművel kapcsolatos egyéb terheket (adó, biztosítás) a Bérbeadó köteles változatlanul megfizetni.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO biztosításának mindenkori , illetőleg úthasználati díj (autópálya-matrica díj) megfizetése.

 

 1. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, stb.) a Bérlőt terhelik.

 

 1. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.                                                                                                                                                                                                                                                 
 2. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.

 

 1. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,- Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

 

 1. Ha a bérleti szerződés megszűnik, ezzel egyidejűleg a Bérlő köteles a bérlet tárgyát haladéktalanul visszaadni a Bérbeadónak.

 

 1. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező, üzemanyaggal teli állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.

 

 1. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.

 

 1. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni.

 

 1. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot tartozik fizetni.

 

 1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni, továbbá felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.

 

 1. Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

 

Kelt: ……………………………………..

 

 

 

……………………………….
Bérbeadó

………………………………………
Bérlő

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

………………………………..

…………………………………….

név

név

…………………………………

…………………………………….

lakcím

lakcím